Deze site is gemaakt door en eigendom van Akoya Event GCV met maatschappelijke zetel in de Menenstraat 175G - 8980 Geluveld (Belgium), verder genaamd Akoya.
BTW nummer: BE0825.389.625
Het gedeelte 'Akoya Pearl' op deze site en de informatie op de webwinkel is eigendom van Rose Ghillemyn, Bondgenotenlaan 28, 8520 Kuurne (Belgium), verder genaamd Akoya.
BTW nummer : BE0894.588.141

Contactmail : info@akoya.be

Aansprakelijkheid:
Akoya besteedt de grootste zorg aan de inhoud van deze site. De site wordt op regelmatige tijdstippen geactualiseerd om dit te blijven garanderen. Desondanks worden de informatie, de materialen en de diensten op deze site geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van intellectuele eigendomsrechten. Het is mogelijk dat bepaalde diensten of materialen op deze site niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. De vermelde prijzen zijn enkel indicatief en zonder enige verbintenis. Akoya kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die deze site u berokkent aan hard- of software. Contacteer ons gerust met uw opmerkingen omtrent onvolledigheden of onjuistheden (zie contactgegevens bovenaan)

Intellectuele eigendomsrechten, handelsmerken en koppeling naar deze site
Koppeling naar deze website vanuit andere websites is toegelaten zonder expliciete schriftelijke toestemming, mits deze koppeling per mail gemeld wordt aan Akoya (zie contactmail hierboven) en mits deze koppeling geen schade toebrengt aan Akoya, aan het imago van Akoya of Akoya linkt aan organisaties waar Akoya niet mee wenst geasscocieerd te worden. Akoya behoudt het recht om op ieder moment en zonder enige uitleg een koppeling te verbieden. Verder mag niets uit deze site worden overgenomen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming (zie contactmail hierboven). Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vemelding van de bron of in het geval van een webpagina, link naar de bron is in geen geval toegestaan.
Akoya verleent u het recht de informatie op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten respecteert.
Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppelingen naar andere websites
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te helpen of te informeren. Akoya is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en informatie op deze sites, op welke wijze deze ook mogen aangeboden worden. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid risico.

Privacy
Indien er op deze site persoonlijke gegevens opgevraagd worden, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de Belgische wetgeving hieromtrent (wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens). Ingevolge de bepalingen van deze wet heeft u het recht op inzage in alle gegevens op uw naam. U kunt deze gratis wijzigen of laten verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. Alleen al door het invullen van een formulier op deze website of het plaatsen van een bestelling, verkrijgt Akoya het recht om over te gaan tot verwerking van deze persoonlijke gegevens. Akoya kan de verzamelde gegevens gebruiken voor intern bedrijfsbeheer en direct marketing door Akoya of door derden. U kunt zich echter steeds gratis en op aanvraag verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht contacteer ons via de mail hoger vermeld.
Akoya zal er alles aan doen om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw persoonlijke gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Geschillen

Ieder geschil met Akoya en de site van Akoya valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Akoya gevestigd is, bevoegd Facebook | Links | Akoya Event
     
Webdesign Nico Leeuwerck © Disclaimer


Foto & webdesign NL | Akoya Event